Prawo rzeczowe

Prawo rzeczowe jest ważną gałęzią prawa cywilnego. Jest to zespół norm prawnych regulujących powstanie, zmianę, wygaśnięcie oraz treść prawa własności oraz innych majątkowych praw podmiotowych umożliwiających korzystanie z dóbr materialnych. Wśród podmiotowych praw rzeczowych można wyróżnić:

  • prawo własności, czyli uprawnienie do posiadania, korzystania oraz rozporządzania rzeczami z wyłączeniem innych osób;

  • użytkowanie wieczyste – pozwala na korzystanie z nieruchomości gruntowej z wyłączeniem innych osób na czas określony jako 99 lat. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste wynoszą od 0,3 – 3% ceny nieruchomości;

  • ograniczone prawa rzeczowe – użytkowanie, służebności, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka.

Usługi z obszaru prawa rzeczowego oferowane przez kancelarię

Wśród najczęściej podejmowanych przez kancelarię postępowań z obszaru prawa rzeczowego są:

  • sprawy o zasiedzenie nieruchomości – czyli sposób nabycia praw własności przez osobę niebędącą właścicielem nieruchomości na skutek upływu czasu. Kancelaria pomaga w złożeniu wniosku o zasiedzenie nieruchomości, a także reprezentuje klientów w postępowaniu sądowym;

  • prawy o ustanowienie służebności drogi koniecznej – czyli np. możliwości dojazdu do nieruchomości przez posesję sąsiada. Ustanawiana jest w sytuacji, kiedy właściciel nie ma dostępu do drogi publicznej;

  • sprawy o zasiedzenie służebności (tylko w przypadku, gdy polega na korzystaniu z widocznego i trwałego urządzenia, np. studni czy drogi).