Prawo karne

Kancelaria proponuje klientom kompleksową pomoc z obszaru prawa karnego. Prawo karne to zespół norm prawnych definiujących czyny zabronione pod groźbą kary oraz określających zasady odpowiedzialności za te czyny. Kancelaria chroni interesy osób poszkodowanych w wyniku znieważenia, napaści czy znęcania się psychicznego lub fizycznego. Występuje także jako obrońca oskarżonych o popełnienie czynów nagannych i społecznie szkodliwych. Prawo karne różni się od prawa cywilnego czy administracyjnego. Chroni wartości i dobra ważne dla niezakłóconego i bezpiecznego funkcjonowania na co dzień obywateli oraz instytucji państwowych i samorządowych.

Źródła prawa karnego

Najważniejszymi źródłami prawa karnego jest kodeks karny (6 czerwca 1997 r.), kodeks postępowania karnego, kodeks karny wykonawczy, który reguluje prawo karne wykonawcze, a także kodeks wykroczeń czy ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Doskonała znajomość wszystkich dokumentów oraz wieloletnie doświadczenie pozwala kancelarii podejmować się szerokiego zakresu usług z obszaru prawa karnego.

Zakres usług z obszaru prawa karnego

Usługi kancelarii z dziedziny prawa karnego obejmują zarówno doradztwo prawne, sporządzanie pism, jak i reprezentację w procesach sądowych. Kancelaria zajmuje się między innymi:

  • reprezentacją pokrzywdzonego i obroną oskarżonego w procesie karnym m.in. w sprawach o niealimentację, znęcanie się fizyczne/psychiczne, groźby, zniesławienie, znieważenia;

  • sporządzaniem pism m.in. zawiadomień o możliwości popełnieniu przestępstwa, prywatnych aktów oskarżenia;

  • postępowaniem w sprawach nieletnich.